Detta avtal är mellan SwedeNet och den / de personer som använder vår hemsida, webbhotell och domäntjänst. Läs noga för att se till att du förstår våra villkor innan du köper någon av våra produkter eller tjänster.

§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och SwedeNet, med avseende på webbhotellsabonnemang (nedan kallat Abonnemanget).

§ 2 Abonnemanget

2.1 Innehållet i Abonnemanget specificeras i separat orderbekräftelse / faktura.
2.2 SwedeNet tillhandahåller fri support för Abonnemanget under abonnemangsperioden via kundavdelningen.

§ 3 Avtalstid för Abonnemanget

3.1 Beställningen är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av SwedeNet.
3.2 Abonnent som är att anse som Konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela SwedeNet detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Abonnenten mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Abonnenten börjat använda Abonnemanget under ångerfristen.
3.3 Abonnemanget löper enligt den period som Abonnenten väljer i samband med beställning, med början från det datum bekräftelse har utfärdats av SwedeNet.
3.4 Abonnemanget upphör genom uppsägning. En uppsägning skall vara SwedeNet tillhanda senast samma dag som innevarande abonnemangsperiod löper ut. Om en uppsägning inte inkommer inom denna tid löper abonnemanget vidare enligt föregående abonnemangsperiods längd. Uppsägning kan med fördel göras via det formulär som SwedeNet tillhandahåller på sin hemsida.
3.5 Om Abonnenten önskar ändra abonnemangsperiod skall sådan begäran inkomma till SwedeNet senast samma dag innevarande abonnemangsperiod löper ut. Eventuella innestående fakturor skall även vara betalda. Ändring av abonnemangsperiod träder i kraft då SwedeNet skickat ut faktura med bekräftelse på att ändringen av abonnemangsperioden är verkställd.
3.6 Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning därom via brev, fax eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

§ 4 Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Abonnemanget utgår i form av förskottsbetalning mot faktura via Bankgiro eller kontokort enligt den period som Abonnenten väljer i samband med beställning. Betalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum.
4.2 Inför en ny avtalsperiod skickar SwedeNet ut minst en faktura för förnyelse av Abonnemanget.
4.3 SwedeNet har rätt att stänga av Abonnemanget om Abonnenten underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Abonnenten, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Abonnemang har SwedeNet rätt att informera om detta via Abonnentens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Abonnemang debiteras Abonnenten en startavgift.
4.4 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.
4.5 Abonnenten skall snarast meddela SwedeNet om faktura anses felaktig. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall SwedeNet medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som abonnenten är skyldig att betala.
4.6 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny Abonnemangsperiod. Avgiftshöjning förutsätter för sin giltighet att skriftligt meddelande därom tillställts Abonnenten minst 30 dagar i förväg, via brev, e-post eller genom information på SwedeNets hemsidor. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.
4.7 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående abonnemangspriser.
4.8 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.
4.9 Vid uppsägning från Abonnenten eller av SwedeNet på grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

§ 5 Överlåtelse av Abonnemanget

5.1 Abonnenten får överlåta Abonnemanget efter SwedeNets medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. Information kan hämtas på SwedeNet hemsida www.SwedeNet.net. En överlåtelse träder i kraft från det datum då SwedeNet meddelar Abonnenten att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot SwedeNet innan den tillträdande parten kan överta abonnemanget.
5.2 SwedeNet får överlåta Abonnemanget till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter SwedeNets har gentemot Abonnenten.

§ 6 SwedeNets ansvar

6.1 SwedeNet har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Abonnemanget om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl,eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.
6.2 SwedeNet ansvarar för fel i Abonnemanget som består i att det inte uppfyller avtalad specifikation. Som fel anses inte obetydliga avvikelser och inte heller inskränkningar i tillgänglighet som SwedeNet har rätt att göra enligt dessa Allmänna villkor.
6.3 Om Abonnenten till följd av fel som har orsakats av SwedeNet inte har kunnat använda Abonnemanget har Abonnenten rätt till nedsättning av avgift som svarar mot felets omfattning. Sådan nedsättning skall ske med hänsyn till den tid under vilken felet förelegat i förhållande till gällande abonnemangsavgift. Krav på nedsättning skall framföras skriftligen senast 30 dagar efter det att felet har avhjälpts.
6.4 SwedeNet ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av SwedeNet eller anlitad underleverantör. SwedeNets skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från SwedeNets sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande abonnemangsperioden. SwedeNet ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i SwedeNets datorresurser.
6.5 Den beloppsbegränsning som anges i punkt 6.4, andra meningen, gäller inte i förhållande till Abonnent som är att anse som konsument enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
6.6 SwedeNet raderar inte Abonnentens information så länge Abonnemanget är aktivt, om inte Abonnenten skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. SwedeNet förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.
6.7 SwedeNet hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), detta för att värna om Abonnentens integritet. Dock har SwedeNet rätt att publicera uppgifter enligt toppnivå- registrarers ”whois”-policy och att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag.
6.8 Krav på skadestånd skall, för att vara giltigt, framställas inom skälig tid efter det att Abonnenten märkt eller borde märkt grunden för kravet.

§ 7 Abonnentens ansvar

7.1 Abonnenten ansvarar gentemot SwedeNet för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
7.2 När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Abonnemanget är Abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationen som är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
7.3 Abonnenten ansvarar för att pornografisk information inte förekommer på webbsidor som omfattas av Abonnemanget. Domännamn som omfattas och administreras av Abonnemanget får heller inte peka, vidarebefordras eller liknande till pornografiskt material.
7.4 Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till SwedeNets system, vilka inte är avsedda för Abonnenten och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget. Abonnenten förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.
7.5 SwedeNet har rätt att stänga av Abonnemanget och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om SwedeNet orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Abonnenten. SwedeNet har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
7.6 Abonnenten får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från SwedeNet.
7.7 Abonnenten ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Abonnenten.
7.8 Abonnenten skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos SwedeNet som kan identifiera Abonnenten inklusive nödvändig kontaktinformation.

§ 8 Administration

8.1 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.
8.2 Abonnenten kan delegera drift av webbutformning, uppdatering etc. till annan fysisk eller juridisk person. Detta begränsar dock inte Abonnentens ansvar enligt detta avtal.

§ 9 Domännamn

9.1 Domännamn registreras i Abonnentens namn och innehas av Abonnenten. SwedeNet förbehåller sig rätten till att stå som administrativ, teknisk och/eller faktureringskontakt för domännamn i den mån SwedeNet anser det vara nödvändigt.
9.2 Inför en ny avtalsperiod skickar SwedeNet ut minst en faktura för förnyelse av domännamn, om domännamnet kan förnyas av SwedeNet. SwedeNet ansvarar inte för domännamn som inte förnyas på grund av att Abonnenten inte har betalt fakturan för förnyelse innan förfallodatum eller inte erlagt full betalning. För det fall SwedeNet inte kan förnya domännamnet ansvarar Abonnenten för förnyelse av sådant domännamn.
9.3 Domännamn under topdomänerna .se och .nu registreras hos Loopia vilket Abonenten informeras om via email.

§ 10 Force majeure

10.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 11 Tvist

11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 12 Ändringar i avtalet

12.1 SwedeNet har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Abonnenten. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför SwedeNets kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande. Medelande om ändringar sker på www.swedenet.net eller på www.twitter.com/swedenet .

CGI SCRIPTS

Varje webbhotell kommer med sin egen CGI-BIN. Du är fri att använda alla CGI-skript som du vill, men vi förbehåller oss rätten att stänga av alla CGI-skript som påverkar normal serverdrift utan förvarning.

Powered by WHMCompleteSolution